รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนรายเดือน ณ มีนาคม 2566
17 มีนาคม 2566


news-331.jpg

ตามที่กองนโยบายแห่งชาติด้านยาได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาขาดแคลนแบบบูรณาการ โดยให้สถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ใช้ยา และบริษัทยาทั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้าแจ้งสถานการณ์การขาดแคลนยามายังกองนโยบายแห่งชาติด้านยา ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสาน รับเรื่อง ตรวจสอบข้อมูล พิจารณาแนวทางแก้ไข ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งติดตามและเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนยาในประเทศ        

   ในการนี้ กองนโยบายแห่งชาติด้านยา จึงขอประชาสัมพันธ์รายการยาที่มีปัญหาขาดแคลนรายเดือน ณ มีนาคม 2566 ยาขาดแคลนที่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หมายถึง ยาที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันปริมาณ Supply ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยาและ/หรือไม่สามารถคาดการณ์ระยะเวลาในการกลับมาจำหน่ายเป็นปกติได้

สาเหตุการขาดแคลน (Shortage Reasons) ที่แสดงผลบนเว็บไซต์ ได้แก่         

(1) ปรับปรุง/แก้ไขทะเบียน/GMP            

(2) ขาดแคลนวัตถุดิบทางยา

(3) บริษัทยกเลิกการผลิต/นำเข้า       

(4) การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด

(5) ปริมาณความต้องการใช้ยาเพิ่มมากขึ้น    

(6) เรียกเก็บยาคืนจากท้องตลาด

(7) อื่นๆ

   ทั้งนี้ ท่านสามารถกดลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดรายการยาขาดแคลนรายเดือน ณ มีนาคม 2566 และโปรดเลือกรอบรายงาน มี.ค.66 ซึ่งเป็นรอบปัจจุบันล่าสุด 

 

https://lookerstudio.google.com/reporting/453d10ce-1d92-4ea1-82f9-855874241743